Verksamhetsområden

Brottmål som försvarsadvokat/ offentlig försvarare


- Företräder en misstänkt/åtalad person i brottmål under polisförhör, häktningsförhandling och rättegång.Affärsjuridik


- Tvister och processer vid domstol


- Förberedande och upprättande av aktieägaravtal.


- Upprättande och granskning av alla typer av kommersiella avtal.

Brottmål som målsägandebiträde


- Företräder målsäganden genom att biträda åtalet, föra talan om skadestånd och vara ett stöd under rättegång och förhör.


Entreprenadrätt


- Företräder i alla typer av tvister, upphandlingar av entreprenader, upprättande och tolkning av avtal i frågor som gäller fel, garantier och besiktning m.m.

Fastighetsrätt


- Biträder i fastighetsrätt såsom fastighetsköp, fel i fastigheter, servitut m.m.

Boutredningsman/

arvsrätt


- Företräder och utreder dödsbo och förvaltar kvarlåtenskap m.m.


- Upprättar testamenten, bouppteckningar m.m.